Biznes

Informacje prawne

Sprawdź ważne informacje prawne związane z użytkowaniem strony oraz udostępnianiem danych osobowych

Ważne informacje

May 2021

Ważne informacje


Witamy na stronie bolttech! Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Wchodząc na tę witrynę wyrażasz zgodę na poniższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, prosimy o nieodwiedzanie tej strony internetowej. Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki bez powiadamiania Cię o tym i bez podania powodu, publikując zaktualizowaną wersję warunków na stronie internetowej. Należy regularnie sprawdzać niniejsze warunki pod kątem ewentualnych zmian. Jeżeli niniejsze warunki zostaną zmienione, użytkownik musi zastosować się do zaktualizowanych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na zaktualizowane warunki, natychmiast zaprzestań korzystania z witryny. W przypadku rozbieżności między angielską i inną wersją językową zastosowanie i pierwszeństwo ma wersja angielska.

Prawa autorskie: wszelkie prawa zastrzeżone


O ile nie wskazano inaczej, prawa autorskie do wszystkich materiałów i treści znajdujących się na tej stronie należą do Bolttech Management Limited ("bolttech HK") i jej Podmiotów powiązanych ("bolttech" lub "my"). Witryna umożliwia użytkownikom zapoznanie się z informacjami na temat firmy bolttech i jej Podmiotów powiązanych oraz wysłanie wiadomości e-mail z zapytaniem do firmy bolttech. Na potrzeby niniejszego Zastrzeżenia "Podmiot powiązany" oznacza w odniesieniu do dowolnej osoby każdą inną osobę będącą bezpośrednią lub pośrednią spółką holdingową lub spółką zależną lub jakąkolwiek spółką osobową lub przedsiębiorstwem (niezależnie od tego, czy ma ono osobowość prawną, czy nie) spółki bolttech HK, która bezpośrednio lub pośrednio: (a) posiada lub kontroluje bolttech HK, (b) jest własnością bolttech HK lub jest przez nią kontrolowana, lub (c) jest wspólną własnością lub znajduje się pod wspólną kontrolą bolttech HK. Na potrzeby tej definicji terminy „kontrola”, „kontrolujący” lub „kontrolowany” oznaczają zarządzanie, kierowanie operacjami, działalnością i/lub polityką bolttech HK poprzez posiadanie udziałów lub jakichkolwiek innych praw, na mocy umowy lub w inny sposób.

Znaki towarowe


Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w tej witrynie są chronione, a użytkownikom zabrania się ich używać bez pisemnej zgody bolttech lub właścicieli odpowiednich znaków towarowych, logo i znaków usługowych, w zależności od przypadku. Materiały na tej stronie są chronione prawem autorskim i żadna część tych materiałów nie może być modyfikowana, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana (w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób), kopiowana, rozpowszechniana, wykorzystywana do tworzenia dzieł pochodnych lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób do celów komercyjnych lub publicznych bez uprzedniej pisemnej zgody bolttech.

Korzystanie z informacji i materiałów


Informacje i materiały zawarte na stronie internetowej (w tym warunki, postanowienia i opisy) mogą ulec zmianie. Produkty i usługi, o których mowa na stronie internetowej, są oferowane wyłącznie w jurysdykcjach, w których mogą być oferowane przez bolttech zgodnie z prawem. Materiały na tych stronach nie są przeznaczone do użytku przez osoby znajdujące się lub zamieszkujące w jurysdykcjach, które ograniczają dystrybucję takich materiałów. Osoby uzyskujące dostęp do tych stron są zobowiązane do przestrzegania wszelkich stosownych ograniczeń. Informacje zawarte w tej witrynie nie powinny być traktowane jako oferta lub zachęta do sprzedaży produktów lub usług w danej jurysdykcji jakiejkolwiek osobie, wobec której złożenie takiego zaproszenia lub zachęty jest niezgodne z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji. Osobom odwiedzającym te strony zaleca się uzyskanie profesjonalnej porady opartej na ich własnych potrzebach w zakresie konkretnego produktu lub usługi zawartej w niniejszej witrynie.

Brak gwarancji


Informacje i materiały zawarte na tej stronie internetowej, w tym tekst, grafika, linki lub inne elementy, są udostępniane "w stanie, w jakim się znajdują", "w miarę dostępności". bolttech nie gwarantuje dokładności, adekwatności ani kompletności tych informacji i materiałów oraz wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w tych informacjach i materiałach. W związku z informacjami i materiałami nie udziela się żadnych gwarancji dorozumianych, wyraźnych ani ustawowych, w tym gwarancji nienaruszania praw osób trzecich, tytułu prawnego, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i wolności od wirusów komputerowych.

Wydajność strony internetowej


Dołożymy wszelkich starań, aby witryna była powszechnie dostępna w normalnych godzinach pracy. Dostępność strony internetowej zależy jednak od dostawców zewnętrznych, w związku z czym nie udzielamy żadnych gwarancji: (a) że w każdej chwili będziesz miał możliwość korzystania z witryny; lub (b) że korzystanie z witryny będzie ciągłe, nieprzerwane, bezpieczne i wolne od błędów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że witryna może być okresowo niedostępna i że w każdej chwili może zostać odłączony z witryny z dowolnego powodu, w tym jeśli: (a) wystąpią jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym; (b) systemy zapewniające te usługi są niedostępne z jakiegokolwiek powodu (w tym ze względu na konieczność przeprowadzenia konserwacji); (c) naruszysz którekolwiek z niniejszych Warunków użytkowania; lub (d) podejmiemy decyzję o zakończeniu, zawieszeniu lub zablokowaniu Twojego dostępu do witryny z dowolnego powodu. Nie gwarantujemy niezawodności ani innego działania strony internetowej. Wydajność witryny zależy od różnych czynników, w tym od funkcji, pojemności i konfiguracji własnego urządzenia z dostępem do Internetu (które jest kompatybilne ze stroną internetową i ma aktualne i działające połączenie internetowe), szybkości połączenia internetowego oraz liczby użytkowników uzyskujących dostęp do systemów obsługujących stronę internetową. Informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej podlegają okresowym aktualizacjom i chociaż staramy się zapewnić ich aktualność, mogą wystąpić opóźnienia, błędy lub pominięcia, które mogą mieć wpływ na ważność lub dokładność informacji. W związku z tym nie gwarantujemy, że informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej są aktualne, kompletne lub dokładne przez cały czas. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przed skorzystaniem z informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny internetowej samodzielnie sprawdzi, czy są one aktualne, kompletne i dokładne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, straty, szkody, koszty i wydatki (w tym koszty i wydatki prawne, niezależnie od tego czy zostały poniesione, czy zasądzone) wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania) lub poniesione w inny sposób w wyniku nieprzestrzegania niniejszej sekcji.

Licencje na oprogramowanie


W zakresie, w jakim jakiekolwiek oprogramowanie jest udostępniane lub dostarczane użytkownikowi tej strony internetowej, udzielamy Ci niewyłącznej, ograniczonej i osobistej licencji na pobieranie i używanie oprogramowania wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do oprogramowania, pozostają naszą własnością bądź własnością odpowiednich licencjodawców lub właścicieli oprogramowania i – z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo – użytkownikowi zabrania się odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, modyfikacji ani ingerencji w oprogramowanie.

Ograniczenie odpowiedzialności


W żadnym wypadku bolttech nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody bezpośrednie lub pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne, straty lub wydatki powstałe w związku z niniejszą witryną, korzystaniem z niej lub niemożnością korzystania z niej przez jakiekolwiek strony, lub w związku z niewykonaniem, błędem, pominięciem, przerwą, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym lub awarią linii lub systemu, nawet jeśli firma bolttech lub jej przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, strat lub wydatków. Hiperłącza do innych źródeł internetowych są wykorzystywane na własne ryzyko użytkownika; treść, dokładność, wyrażone opinie i inne linki zawarte w tych źródłach nie są badane, weryfikowane, monitorowane ani zatwierdzane przez bolttech.

Linki do stron internetowych osób trzecich


Linki do stron internetowych osób trzecich nie są kontrolowane przez bolttech. bolttech nie gwarantuje ani nie popiera treści na stronach internetowych osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści udostępniane na tych stronach. bolttech nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika, wynikające z lub związane z korzystaniem z witryn internetowych osób trzecich.

Przekazywanie informacji


Wszelkie informacje przekazane firmie bolttech za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej będą uważane za jej własność i pozostaną jej własnością, a firma bolttech będzie mogła swobodnie wykorzystywać do dowolnych celów wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w informacjach przekazanych przez odwiedzającego niniejszą witrynę. bolttech nie podlega żadnym zobowiązaniom do zachowania poufności w odniesieniu do przekazanych informacji, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych przez bolttech w bezpośrednich relacjach z klientem bądź w inny sposób wyraźnie uzgodnionych lub wymaganych przez prawo.

Komunikacja internetowa


Nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa wiadomości wysyłanych przez Internet. bolttech nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w przypadku wysłania przez nich wiadomości do bolttech lub w przypadku wysłania przez bolttech wiadomości do użytkownika, zgodnie z jego żądaniem. bolttech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wtórne szkody wynikające z korzystania z niniejszej witryny. Komunikacja przez Internet może podlegać zakłóceniom, przerwom w transmisji, opóźnieniom w transmisji spowodowanym ruchem internetowym lub nieprawidłową transmisją w przypadku publicznego łącza internetowego bądź z innych przyczyn.
Informacje prawne
Ważne informacjeDane osobowePolityka Cookie
bolttech Poland © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.