Biznes

Informacje prawne

Sprawdź ważne informacje prawne związane z użytkowaniem strony oraz udostępnianiem danych osobowych

Dane osobowe

July 2021

Administrator Danych Osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest bolttech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "my", "lub" "bolttech Poland"). Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób: – listownie na adres: Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa; – elektronicznie, poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://bolttech.io/poland/contact-us/; – pod numerem telefonu podanym w danych kontaktowych.

Kontakt w sprawach dotyczących prywatności


Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych i realizacją praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych utworzono dedykowany adres e-mail: [email protected].

Możesz również kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00–008 Warszawa z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.


Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania


Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: – odpowiedzi na kontakt, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora; – wykonania warunków umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; – wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych; – ustalenia i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora; – prowadzenia analiz dotyczących sprzedaży i korzystania z naszych usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora; – prowadzenia prezentacji naszych produktów i oferowania naszych usług (działania marketingowe), co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora.

Okres przechowywania danych osobowych


We ensure personal data is obtained for specified, explicit and legitimate purposes and will not be further processed in any manner incompatible with those purposes. Our policies and staff training highlight the principle of data minimisation, which we flow into the way our business processes function. We will only use your personal data as anticipated in the original privacy notice provided.


PROPORTIONALITY


Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Po jego upływie dane będą przez nas przetwarzane w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami do czasu upływu okresu dochodzenia roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody.
Okresy przechowywania danych osobowych oraz moment ich usunięcia ustalane są zgodnie z polityką i wytycznymi dotyczącymi przechowywania danych bolttech.


Odbiorcy danych osobowych


Twoje dane osobowe będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych (np. dostawcom usług IT, firmom kurierskim, odpowiednim serwisom napraw urzadzeń, Biurom Informacji Gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi dostępu do rachunku, podmiotom świadczącym usługi weryfikacji danych, zakładom ubezpieczeń, bankom, agencjom reklamowym, dostawcom usług płatniczych i innym usługodawcom wymienionym w punkcie poniżej). Podmioty takie będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.
Realizując naprawy autoryzowane, w szczególności na podstawie przysługującej gwarancji lub rękojmi, Twoje dane osobowe mogą być przekazane producentowi urządzenia w celu realizacji Twoich praw lub w celu badania jakości obsługi.


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


bolttech Poland może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom zlokalizowanym w krajach trzecich, w tym w szczególności innym podmiotom z grupy bolttech. Przekazanie takie nastąpi wyłącznie wtedy, gdy będzie to konieczne do świadczenia usług niezbędnych do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Cele, dla których możemy przekazywać Twoje dane osobowe, obejmują, między innymi, świadczenie usług bezpieczeństwa, rozliczeń finansowych i innych usług finansowych, usług analizy danych, usług w zakresie infrastruktury IT i oprogramowania, cyberbezpieczeństwa, audytu wewnętrznego, analityki biznesowej i nauki o danych, usług kontroli, usług prawnych.
Twoje dane osobowe zawsze podlegają odpowiedniemu poziomowi ochrony, nawet jeśli muszą zostać udostępnione poza UE, ponieważ wprowadzamy środki zapewniające ich traktowanie w sposób zgodny z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.


Prawa osoby, której dane dotyczą


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania; – żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych; – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; – uzyskania interwencji człowieka z naszej strony w sprawie decyzji podjętej w sposób w pełni zautomatyzowany; – przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, ale prawo to nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub podlegających ochronie prawnej; – wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdziesz na górze niniejszej informacji.


Prawo do wycofania zgody


W każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możesz wycofać taką zgodę, składając oświadczenie na dane kontaktowe podane w górnej części niniejszej informacji.


Szczegółowe informacje o przetwarzaniu


Postanowienia innych, szczegółowych informacji o przetwarzaniu przeważają nad postanowieniami niniejszej informacji o przetwarzaniu.

Informacje prawne
Ważne informacjeDane osobowePolityka Cookie
bolttech Poland © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.